Ochrona danych osobowych


Przetwarzanie danych osobowych w Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 5 lok. 6A, tel. 24 367-68-40, fax. 24 367-68-50.

Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pisemnie na adres:  Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. o.o., Plac Stary Rynek 5 lok. 6A, 09-400 Płock

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Fedorowicz.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez Agencję Rewitalizacji Starówki ARS Sp. o.o., możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@ars.plock.pl.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla najemców lokali mieszkalnych / usługowych / miejsc postojowych  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 5 lok. 6A, tel. 24 367-68-40
 2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@ars.plock.pl oraz na adres siedziby;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego/usługowego/miejsca postojowego należącego do Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. oraz realizacją związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na Spółce, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty:
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  2. kontrahentom Spółki, biurom informacji gospodarczych oraz innym podmiotom, którym na podstawie przepisów prawa lub innych stosowanych umów podpisanych przez ARS Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest ARS Sp. z o.o. w tym m.in. obsługa IT, kancelarie prawne, likwidatorzy szkód, konserwatorzy, wykonawcy, kurierzy
  3. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią do ARS Sp. o.o. z żądaniem udostępnienia danych zawierającym stosowną podstawę prawną ,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia umowy i jej wykonania oraz do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków prawnych łączących Państwa a ARS Sp. z o.o., a także przez okres wynikających z prawnych obowiązków np. archiwacyjnego i podatkowego,
 6. posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych
   z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
 7. niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy). Konsekwencją nie podania danych osobowych może być uniemożliwienie Spółce realizacji celów wskazanych w punkcie 3,
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej,
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia.