Informacje dla lokatorów i najemców


Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Synagogalnej 9/11 (lokal na parterze). 

tel. 24 367-68-46

fax. 24 367-68-50

 

ARS Pogotowie lokatorskie: 0 501-432-260 

 

Policja: 997 

Straż Pożarna: 998 

Pogotowie Ratunkowe: 999 

Straż Miejska: 986 

Pogotowie Energetyczne: 991 

Pogotowie Gazowe: 992 

Pogotowie Ciepłownicze: 993 

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 994

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla najemców lokali mieszkalnych / usługowych / miejsc postojowych  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 5 lok. 6A, tel. 24 367-68-40
 2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@ars.plock.pl oraz na adres siedziby;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego/usługowego/miejsca postojowego należącego do Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. oraz realizacją związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na Spółce, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty:
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  2. kontrahentom Spółki, biurom informacji gospodarczych oraz innym podmiotom, którym na podstawie przepisów prawa lub innych stosowanych umów podpisanych przez ARS Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest ARS Sp. z o.o. w tym m.in. obsługa IT, kancelarie prawne, likwidatorzy szkód, konserwatorzy, wykonawcy, kurierzy
  3. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią do ARS Sp. o.o. z żądaniem udostępnienia danych zawierającym stosowną podstawę prawną ,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia umowy i jej wykonania oraz do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków prawnych łączących Państwa a ARS Sp. z o.o., a także przez okres wynikających z prawnych obowiązków np. archiwacyjnego i podatkowego,
 6. posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych
   z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
 7. niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy). Konsekwencją nie podania danych osobowych może być uniemożliwienie Spółce realizacji celów wskazanych w punkcie 3,
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej,
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia.