Opis spółki


Dnia 16 lipca 1998 roku Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o. została wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Płocku pod numerem RHB.X.1178. 

W dn. 19.09.2001r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym za numerem KRS 0000044769. 

Kapitał zakładowy 32 991 500,00 zł.

Przyjęto obowiązujący oficjalnie skrót firmy – ARS Sp. z o.o.

 

Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu – Jacek Koziński 

Wiceprezes Zarządu – Dariusz Jakubowski

 

Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności budowlanej i usługowej w imieniu własnym lub na warunkach zlecenia albo agencji w następujących dziedzinach:

  • budowanie nowych budynków oraz przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów istniejących ze szczególnym uwzględnieniem obiektów objętych strategią rewitalizacji Starówki,
  • wynajem, wydzierżawianie oraz użyczanie nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Spółki,
  • nabywanie budynków mieszkalnych,
  • administrowanie, zagospodarowanie i utrzymywanie nieruchomości,
  • prowadzenie badań obszaru poddawanego procesowi rewitalizacji w zakresach: urbanistyczno-przestrzennym, funkcjonalnym, komunikacyjnym, sytuacji społecznej i własnościowej oraz prowadzenie archiwum dokumentacji związanej ze Starym Miastem,
  • współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w zakresie opracowania planu socjalnego dla mieszkańców obszaru staromiejskiego, łagodzącego skutki społeczne związane z procesem rewitalizacji (t.j. utraty mieszkań, problemem mieszkań zastępczych, rotacyjnych itp.),
  • uczestniczenie w realizacji inwestycji miejskich prowadzonych na terenie objętym rewitalizacją jako inwestor lub inwestor zastępczy,
  • prowadzenie wszelkich innych działań służących procesowi rewitalizacji Starówki (analizowanie realizacji strategii, konsultacje dla właścicieli nieruchomości oraz inwestorów prywatnych, doradztwo w dziedzinie urbanistycznej, budowlano-technicznej oraz prawnej).

Siedziba Spółki mieści się w Płocku na Pl. Stary Rynek 5 lok.6A (wejście od ul. Bielskiej).